Podmienky ochrany osobných údajov

Tento dokument zhŕňa základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webových služieb spoločnosti touchIT, s. r. o. (ďalej len „TOUCHIT“). Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ev. zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., to všetko v znení neskorších predpisov, a ďalšími právnymi predpismi. Venujte preto, prosím, vyššie uvedeným predpisom patričnú pozornosť. Naša spoločnosť nespracúva osobné údaje používateľov našich služieb za iným, ako zákonným účelom, prípadne za účelom, s ktorým používateľ vyslovil súhlas. Dáta sú pritom spracúvané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi. Za týmto účelom si, prosím, vždy podrobne preštudujte príslušné podmienky danej služby, kde sú obvykle uvedené podrobnejšie pravidlá nakladania s osobnými údajmi. Ak od vás budeme potrebovať údaje, ktoré vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia vás kontaktovať na účel poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne vás o ne požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používateľmi našich služieb, môžu obvykle obsahovať vaše meno a priezvisko, váš e-mail a používanú prezývku, prípadne poštovú adresu. Kvôli niektorým (najmä plateným) službám potrebujeme poznať aj niektoré ďalšie informácie o používateľoch, preto si, prosím, starostlivo preštudujte podmienky danej služby. V súvislosti s využívaním našich služieb o vás môžeme zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby používateľom. TOUCHIT môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom používateľa. Vaše osobné údaje poskytujete TOUCHITu dobrovoľne (v prípade niektorých služieb je však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované). Ak je Vám v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaní. TOUCHIT používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení: Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v hornej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať. Cookies používame, aby sme mohli používateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookies poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Jedným z týchto partnerov je aj spoločnosť Google. Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU. Naša spoločnosť využíva služby spoločnosti Google. Inzertné funkcie služby Google Analytics môže používateľ jednoducho deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analtics pre web môžete nájsť aj TU. V rámci služby spoločnosti Google AdWords využívame funkcie: remarketing, publikum podľa záujmov, vlastné publikum podľa záujmov, publikum podľa nákupných úmyslov, podobné segmenty publika, demografické a geografické zacielenie. Remarketing alebo funkciu Similar audiences využívame v rámci online inzercie najmä na propagáciu vlastného obsahu a služieb. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na stránkach na Internete. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach. Používateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže používateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies. Používanie súborov cookies DoubleClick môže používateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých používateľov webových služieb TOUCHITu, ktorí poskytnú TOUCHITu svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach: 1. Prevádzkovateľ informačného systému. TOUCHIT  je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „Zákon“). 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie webovej služby, ku ktorej používateľ požaduje prístup, resp. . 3. Používateľ odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou TOUCHIT. Osobné údaje používateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Zoznam osobných údajov, ktoré je potrebné zo strany používateľa na používanie služby poskytnúť, je uvedený v podmienkach poskytovania konkrétnej webovej služby. V prípade niektorých služieb môžu byť niektoré osobné údaje zverejnené na príslušnej stránke, konkrétnejšie informácie o zverejnení sa nachádzajú v podmienkach poskytovania príslušnej webovej služby. 4. Osobné údaje užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť TOUCHIT, ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom príslušného formulára na stránke, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie. 5. Práva registrovaného používateľa ako dotknutej osoby. Práva registrovaného používateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné: a) Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: I) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, II) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, III) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie, IV) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, V) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, VI) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, VII) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona, VIII) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa. b) Právo používateľa podľa písm. a. bodov V. a VI. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. c) Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči I) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, II) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo III) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu. d) Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka užívateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. e) Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje používateľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke používateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa. f) Ak používateľ uplatní svoje právo I) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, II) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis používateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať používateľovi, III) (v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. g) Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. h) Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. i) Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba. j) Poskytnutie informácií používateľovi. I) Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodov I. až III., V. až VIII. a písm. c) až e) vybaví prevádzkovateľ bezplatne. II) Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodu IV. vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie používateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. III) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť používateľa podľa tohto písm. i. bodov I. a II. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. k) Obmedzenie práv používateľa podľa písm. b) prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi používateľovi a úradu. Upozorňujeme používateľov, že údaje o ich mene, priezvisku a adrese môžu byť za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytnuté spoločnostiam majetkovo a personálne prepojeným s TOUCHIT, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Prípadný nesúhlas s týmto poskytnutím je nutné vyjadriť písomne. Poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese udeľujete TOUCHITu súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Na prípadne pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu redakcia@touchit.sk