Podmienky predaja predplatného

Podmienky upravujúce predaj predplatného magazínov na stránke predplatne.touchit.sk:

1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ webovej domény www.touchit.sk spoločnosť touchIT, s. r. o., IČO 48117838, so sídlom Laučekova 5, 81104 Bratislava. Prevádzkovateľom e-shopu na predaj predplatného na doméne www.touchit.sk je spoločnosť touchIT, s. r. o., IČO: 48117838, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre dodanie mesačníka touchIT, prípadne iných tlačených titulov v portfóliu a digitálnych obsahových služieb uvedených periodík (ďalej len „TOUCHIT“) formou predplatného predplatiteľovi (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi predplatiteľom a platcom na jednej strane a prevádzkovateľom e-shopu touchIT, s. r. o., IČO: 48117838, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava na strane druhej.
 3. Predplatiteľom sa pre účely týchto všeobecných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je na základe písomnej, telefonickej či digitálnej objednávky predplatného dodávaný TOUCHIT a/alebo digitálne služby.
 4. Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa, resp. predplatiteľov.
 5. Zmluvou o predplatnom sa prevádzkovateľ e-shopu zaväzuje dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky TOUCHIT (ďalej len „predplatné“) a/alebo objednané digitálne služby. Predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu podľa týchto všeobecných podmienok.
 6. Zmluva o predplatnom je uzatvorená okamihom prijatia návrhu predplatiteľa, resp. platcu prevádzkovateľom e-shopu alebo prvým doručením TOUCHITu predplatiteľovi zo strany prevádzkovateľa e-shopu na základe písomnej, telefonickej či digitálnej objednávky predplatiteľa, resp. platcu, podľa toho, čo nastane skôr. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o predplatnom je písomná, telefonická či digitálna objednávka predplatiteľa, resp. platcu a za prijatie tohto návrhu sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje doručenie zálohovej faktúry na predplatné zo strany prevádzkovateľa e-shopu predplatiteľovi, resp. platcovi. V prípade elektronickej objednávky s okamžitou platbou online sa za prijatie návrhu považuje zadanie online platby. Ak nie je písomná objednávka predplatiteľa, resp. platcu úplná, určitá alebo zrozumiteľná, prevádzkovateľ e-shopu je podľa svojho uváženia oprávnený ju akceptovať alebo odmietnuť.
 7. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe zmluvy o predplatnom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.
 8. Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu neurčitú.
 9. Prevádzkovateľ e-shopu nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom podľa bodu 1.5. prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti predplatiteľa, resp. platcu vyrozumieť.
 10. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, resp. platca povinný dôkladne sa zoznámiť s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Platca je povinný dôkladne oboznámiť predplatiteľa s týmito všeobecnými podmienkami pred uzatvorením zmluvy o predplatnom.

2. Zasielanie TOUCHITu, poskytovanie digitálnych služieb

 1. Dodávanie TOUCHITu predplatiteľovi sa začne od termínu jeho najbližšieho vydania, ktorý nasleduje po termíne úhrady ceny predplatného predplatiteľom, resp. platcom. Dodávanie objednaných digitálnych služieb sa začne od momentu pridelenia aktivačného kódu predplatiteľovi, v prípade okamžitej online platby do 24 hodín od momentu úhrady predplatného.
 2. TOUCHIT sa považuje za dodaný predplatiteľovi vložením do jeho poštovej schránky alebo odovzdaním na recepcii alebo vrátnici sídla predplatiteľa. Digitálne služby sa považujú za dodané odoslaním emailu s prístupovými údajmi na adresu uvedenú v objednávke alebo aktiváciou prístupových práva v registrácii predplatiteľa na www.touchit.sk, podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (t.j. poštová schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s akoukoľvek prekážkou prístupu a pod.). Schránka musí byť riadne a viditeľne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením treťou osobou.
 4. Nebezpečenstvo poškodenia dodaného TOUCHITu prechádza z prevádzkovateľa e-shopu na predplatiteľa okamihom dodania podľa bodu 2.2.
 5. Nevyhnutnou technickou podmienkou na poskytovanie digitálnych služieb (digitálneho predplatného) je registrácia na www.touchIT.sk a prístup predplatiteľa k funkčnej emailovej adrese. Prevádzkovateľ e-shopu nezodpovedá za nemožnosť prístupu k predplatenej digitálnej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia predplatiteľa. Predplatiteľ akceptuje, že objednané digitálne služby môžu byť nedostupné na dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov v systémoch prevádzkovateľa e-shopu.

3. Cena a platobné podmienky

 1. Predplatiteľ, resp. platca obdrží po doručení písomnej objednávky prevádzkovateľovi e-shopu informáciu s údajmi na úhradu predplatného, ktorú je povinný uhradiť v lehote jej splatnosti. V prípade elektronickej objednávky s okamžitou platbou online sa zálohová faktúra nedoručuje.
 2. Predplatiteľ, resp. platca je povinný uhradiť prevádzkovateľovi e-shopu za dodávku TOUCHITu cenu za predplatné uvedenú v zálohovej faktúre alebo v elektronickej objednávke v súlade s aktuálne platným cenníkom prevádzkovateľa e-shopu uverejneným na predplatne.touchit.sk.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu je povinný e-mailom informovať predplatiteľa, resp. platcu o zmene cenníkových cien, ktoré majú vplyv na výpočet ceny predplatného, najmenej 2 týždne pred predĺžením predplatného, t.j. uzatvorením novej zmluvy o predplatnom podľa bodu 1.6. všeobecných podmienok.
 4. Za deň zaplatenia ceny predplatného sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje deň pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa e-shopu.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu predplatného. Online úhrady za predplatné a digitálne služby sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán – bankových platobných systémov a systémov špecializovaných poskytovateľov online platobných služieb.

4. Ustanovenia o reklamáciách

 1. Ak prevádzkovateľ e-shopu nedoručí predplatiteľovi výtlačok TOUCHITu riadne a včas (t.j. nedoručí predplatený počet výtlačkov, alebo doručí neúplné alebo nekvalitne vytlačené výtlačky a pod.), má predplatiteľ, resp. platca právo uplatniť písomnú reklamáciu u prevádzkovateľa e-shopu (prípadne e-mailom, telefonicky).
 2. Predplatiteľ, resp. platca je povinný reklamáciu uplatniť u prevádzkovateľa e-shopu bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa vydania výtlačku TOUCHITu, ktorého sa reklamácia týka.
 3. V prípade oprávnenej reklamácie prevádzkovateľ e-shopu dodatočne doručí predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne všetky reklamované výtlačky TOUCHITu. Ak nebude takéto doručenie možné, vráti prevádzkovateľ e-shopu predplatiteľovi, resp. platcovi pomernú časť zaplatenej ceny za predplatné.
 4. Reklamáciu je možné u prevádzkovateľa e-shopu uplatniť výlučne telefonicky, e-mailom alebo poštou, kontaktné údaje sú uverejnené na predplatne.touchit.sk.
 5. Prevádzkovateľ eshopu nezodpovedá predplatiteľovi, resp. platcovi za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov TOUCHITu, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v bode 2.3.

5. Zrušenie predplatného

 1. Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Predplatiteľ resp. platca môže vypovedať predplatné ku koncu príslušného fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede prevádzkovateľovi e-shopu na adresu jeho sídla, poštou, e-mailom najneskôr 15 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.
 2. Predplatné zaniká aj tak, že predplatné na ďalšie fakturačné obdobie nebolo predplatiteľom, resp. platcom zaplatené do dátumu príslušného vydania TOUCHITu alebo do začiatku nasledujúceho predplatného obdobia digitálnych služieb.
 3. Predplatné, na ktoré bola predplatiteľovi, resp. platcovi poskytnutá zľava, môže byť zrušené vždy najskôr k poslednému dňu fakturačného obdobia.

6. Ustanovenia o ochrane osobných údajov

 1. Vyplnením a odoslaním objednávky predplatiteľ, resp. platca súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté v rozsahu tejto objednávky a týchto všeobecných podmienok spracovávané prevádzkovateľom e-shopu alebo ním poverenou osobou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. pre potreby plnenia povinností prevádzkovateľa e-shopu. Predplatiteľ resp. platca, súhlasí s tým, aby vyššie uvedené osobné údaje boli poskytované distribučnej spoločnosti, ktorá spracúva výtlačky TOUCHITu a zasiela na adresy predplatiteľov. Viac o ochrane osobných údajov tu>>
 2. Prevádzkovateľ e-shopu týmto informuje každého predplatiteľa – fyzickú osobu o jeho právach vyplývajúcich so zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len zákon), a to, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že predplatiteľ má právo na informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, právo na odpis spracovávaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo žiadať opravu nesprávnych údajov, právo žiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania; pri podozrení na neoprávnené spracovávanie údajov alebo spracovávanie v rozpore so zákonom má právo u prevádzkovateľa e-shopu namietať voči takému spracovávaniu svojich osobných údajov a obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy.
 3. Uzavretím zmluvy o predplatnom každý predplatiteľ, resp. platca súhlasí v zmysle ustanovení zákona s tým, že mu budú prevádzkovateľom e-shopu a prevádzkovateľom webovej domény touchit.sk zasielané nevyžiadané obchodné ponuky a informácie na jeho adresu (poštovú a e-mailovú), bude kontaktovaný prostredníctvom nevyžiadaného telefonického kontaktu, e-mailu, SMS obsahujúcich obchodné správy týkajúce sa produktov, obchodu a služieb prevádzkovateľa e-shopu.
 4. Súhlas predplatiteľa, resp. platcu podľa bodov 6.1., 6.2. a 6.3. všeobecných podmienok je poskytovaný na dobu až do jeho písomného odvolania predplatiteľom, resp. platcom, pričom zaniká dňom nasledujúcim po doručení jeho písomného odvolania prevádzkovateľovi e-shopu. Predplatiteľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu udeleného podľa týchto všeobecných podmienok sa netýka a neznamená odvolanie súhlasu udeleného z jeho strany pre iné účely (napr. pre účely obchodnej ponuky týkajúcej sa iných produktov prevádzkovateľa e-shopu).
 5. Predplatiteľ, resp. platca berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ e-shopu je oprávnený na vymáhanie svojich pohľadávok využiť tretiu osobu. Predplatiteľ, resp. platca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy (vrátane telefónnych hovorov) a s nimi spojené údaje, ktoré si vymieňa s prevádzkovateľom e-shopu prostredníctvom verejne dostupnej služby elektronických komunikácii, môžu byť prevádzkovateľom e-shopu monitorované, a to výhradne na účel záznamu vnútornej kontroly poskytovaných služieb a ochrany práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa e-shopu.
 6. Prevádzkovateľ e-shopu sa zaväzuje nepoužívať uvedené osobné údaje predplatiteľa, resp. platcu iným ako v týchto všeobecných podmienkach a zmluve o predplatnom dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú platné právne predpisy.
 7. Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté zánikom zmluvy o predplatnom.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené za účinnosti týchto všeobecných podmienok. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa e-shopu a účinnosť dňa 23. 2. 2015.
 2. Úkony a oznámenia predplatiteľa, resp. platcu voči prevádzkovateľovi e-shopu a naopak môžu byť uskutočnené výlučne písomne a doručované poštou, osobne, faxom alebo e-mailom.
 3. Objednávka, súhlas, žiadosť, výpoveď, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon predplatiteľa, platcu alebo prevádzkovateľa e-shopu sa považuje za doručený druhej strane, ak bol uskutočnený na adresu pre doručovanie druhej strany uvedenú v týchto všeobecných podmienkach, objednávke, alebo zálohovej faktúre, resp. na adresu, ktorú príslušná strana naposledy písomne oznámila druhej strane. Úkon sa považuje za doručený dňom, v ktorom druhá strana úkon prevzala alebo odmietla prevziať alebo sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručená bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu je oprávnený na základe zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia prevádzkovateľa e-shopu zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Túto zmenu je prevádzkovateľ e-shopu povinný zverejniť na svojej internetovej stránke spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie prevádzkovateľ e-shopu zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.
 5. Ak predplatiteľ, resp. platca, nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok podľa bodu 7.4., je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť prevádzkovateľovi e-shopu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa platnosti zmenených alebo nahradených všeobecných podmienok. Zmluva o predplatnom zaniká ku koncu príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bol písomný nesúhlas doručený prevádzkovateľovi e-shopu. Ak predplatiteľ, resp. platca vo vyššie uvedenej lehote neoznámi prevádzkovateľovi e-shopu svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy prevádzkovateľa eshopu a predplatiteľa, resp. platcu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.
 6. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa e-shopu v oblasti predaja predplatného a digitálnych služieb: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27